Formularz Mszy św. o Ojcu Pio
23 września

Tekst włoski został zatwierdzony przez Świętą Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 9 VI 1999 r., Prot. N. 485/99 L.

Wspomnienie dowolne


O. Pio, Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcina, w diecezji Benevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 6 stycznia 1903 r. jako kandydat na kapłana. Święcenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benevento. Dnia 28 lipca 1916 r. przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo położonego u wzgórza Gargano, gdzie z małymi przerwami, przebywał aż do śmierci, to jest do 23 września 1968 r. W piątek 20 września 1918 r. w chórze starego kościółka, podczas modlitwy przed Ukrzyżowanym, otrzymał stygmaty, które otwarte i krwawiące, nosił przez pół wieku. Zorganizował "Grupy modlitwy" i przyczynił się do powstania nowoczesnego szpitala, któremu nadał nazwę "Dom ulgi w cierpieniu". Papież Jan Paweł II dnia 2 maja 1999 r. zaliczył go do grona błogosławionych. Błogosławiony Pio pozostawił piękne świadectwo umiłowania Eucharystii, której był wiernym i pokornym sługą. Zasłynął jako wytrawny kierownik dusz. W posłudze jednania ludzi z Bogiem odznaczał się wytrwałością i wielkim umiłowaniem "braci będących na wygnaniu".

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ga 6,14) Co do mnie, nie daj Boże, * bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, * dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, * a ja dla świata.

KOLEKTA
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty świętego Ojca Pio, kapłana, obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez jego posługę ukazałeś wspaniałość dzieła Twego miłosierdzia, + spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy trwale włączeni w cierpienie Chrystusa, szczęśliwie mogli osiągnąć chwałę Zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE Jr 9, 22-23 - Prawdziwa odwaga.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą, ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 15 (16)
Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: Tyś jest Panem moim.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,*
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

DRUGIE CZYTANIE Ga 6,.1.4-18
Ja na ciele swoim noszę blizny Jezusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia: Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Mt 11, 25
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA Mt 1, 25-30
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA POWSZECHNA
Boże, Ojcze każdego człowieka, w dniu w którym w naszej parafii przeżywamy wydarzenie przekazania relikwii świętego Ojca Pio z Pietrelciny polecamy Tobie wszystkich doświadczonych różnorakim krzyżem i cierpieniem, a którzy są najbliżsi Twojemu Synowi. Przyjmij zatem nasze modlitwy:

1. Tobie polecamy papieża z rodu Polaków, Jana Pawła II, który z godnością znosi choroby i cierpienia swojego wieku. Wejrzyj na nas z niepokojem, przeżywających jego bóle i strapienia i wysłuchaj nasze prośby. Ciebie prosimy...
2. Wejrzyj miłosiernym sercem na nasze rodziny, chorych w naszych domach, cierpiących i oczekujących powrotu do zdrowia. Okaż im miłosierdzie i nas wysłuchaj. Ciebie prosimy....
3. Tak wielu w naszym otoczeniu jest samotnych i czujących się opuszczonymi, zerwij z ich serc i oczu pancerz uprzedzenia i dopomóż zobaczyć im życzliwość i serce u najbliższych z ich otoczenia. Ciebie prosimy....
4. Każda wspólnota, także i nasza, ma w swoim gronie ludzi cierpiących w cichości swojego serca. Przyjmij ich milczącą ofiarę i łaskawie wysłuchaj. Ciebie prosimy...
5. Przed naszymi oczyma stają też małżeństwa znoszące w pokorze i cichości serca brak ojcostwa i macierzyństwa Ich Tobie polecamy. Dozwól im doznać radości bycia rodzicami. Ciebie prosimy..
6. Pragniemy także modlić się za tych, którzy cierpią w wyniku różnorakich doświadczeń życiowych, bądź dla nich mocą i ocaleniem. Ciebie prosimy....
Wszechmogący Boże przyjmij nasze modlitwy, które w pokorze serca, przez Twojego Syna zanosimy do Ciebie, Ojca każdego człowieka. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI
Przyjmij, Panie, nasze dary we wspomnienie świętego Pio * i spraw, by eucharystyczna ofiara, która głosi Twoją chwałę, wyjednała nam wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże, który jesteś źródłem zbawienia, w każdym miejscu składali należne dziękczynienie.
Ty w serce świętego Pio wlałeś tak wielki ogień miłości do Chrystusa, że zjednoczony z Jego męką, naśladował Go z miłością, a trwając przy krzyżu i przy udręczonych braciach w cierpieniach duszy i ciała, objawiał nieustannie Boże miłosierdzie.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów i Świętych *głosimy Twoją chwałę * razem z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty ...
ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 28,20
Pan mówi: Oto ja jestem z wami * przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, który nakarmiłeś nas chlebem życia, * spraw, byśmy idąc za przykładem świętego Pio * uczcili Cię wierną służbą i z wytrwałą miłością poświęcali się dla dobra braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.Liturgia Słowa z Mszy św. Beatyfikacyjnej 2 maja 1999 roku

Czytanie I

Czytanie z Pierwszego listu św. Piotra Apostoła (1 P. 2,4-9)
Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi*, ale u Boga wybranym i drogocennym*, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa*. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony*. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła* - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu*, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła* potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światł.

Psalm 32
1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,*
prawym przystoi pieśń chwały.
3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,*
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4 Bo słowo Pana jest prawe,*
a każde Jego dzieło niezawodne.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość*:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

13 Pan patrzy z nieba*,
widzi wszystkich synów ludzkich.
15 On, który ukształtował każdemu z nich serce*,
On, który zważa na wszystkie ich czyny.


ALLELUJA. "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem*. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (Jan 14,6)
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie* w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idęť. Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem*. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?". Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych* dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie".
Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca*.


ORACJE Z MSZY ŚW. BEATYFIKACYJNEJ.

Orazione colletta
Preghiamo.
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perche a tutti i credenti in Cristo sia data la vera liberta e 1'eredita eterna. Per il nostro Signore Gesix Cristo, tuo Figlio, che e Dio, e vive e regna con te, nell'unita dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen
Orazione sulle offerte
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verita sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Orazione dopo la comunione
Preghiamo.
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa' che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA GODZIN

23 września
BŁ. PIO Z PIETRELCINA, KAPŁANA
Wspomnienie dowolne
O. Pio, Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcina, w diecezji Benevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 6 stycznia 1903 r. jako kandydat na kapłana. Święcenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benevento. Dnia 28 lipca 1916 r. przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo położonego u wzgórza Gargano, gdzie z małymi przerwami, przebywał aż do śmierci, to jest do 23 września 1968 r. W piątek 20 września 1918 r. w chórze starego kościółka, podczas modlitwy przed Ukrzyżowanym, otrzymał stygmaty, które otwarte i krwawiące, nosił przez pół wieku. Zorganizował "Grupy modlitwy" i przyczynił się do powstania nowoczesnego szpitala, któremu nadał nazwę "Dom ulgi w cierpieniu". Papież Jan Paweł II dnia 2 maja 1999 r. zaliczył go do grona błogosławionych. Błogosławiony Pio pozostawił piękne świadectwo umiłowania Eucharystii, której był wiernym i pokornym sługą. Zasłynął jako wytrawny kierownik dusz. W posłudze jednania ludzi z Bogiem odznaczał się wytrwałością i wielkim umiłowaniem "braci będących na wygnaniu".
Teksty wspólne: o pasterzach, s. 1515.

GODZINA CZYTAŃ
II CZYTANIE
Z listów Bł. Pio z Pietrelcina
(Listy 500; 510; Epist. I, 1065; 1093-1095, Ediz. 1992)

Będę bardzo głośno Go wzywał i nie przestanę błagać Go.

Go Jestem zmuszony, aby Ci wyjawić to, co nastąpiło we mnie od piątego i przez cały szósty dzień bieżącego miesiąca. Jestem całkowicie niezdolny powiedzieć Ci to, co się stało w tym okresie najwyższej męki.
Spowiadałem naszych chłopców wieczorem 5 sierpnia, kiedy zostałem nagle napełniony krańcowym lękiem na widok niebiańskiej postaci, która ukazała się oczom mej duszy. Trzymała w ręce coś w rodzaju broni, podobnej do bardzo długiej włóczni, mającej grot dobrze wyostrzony i wydawało się, że z tego szpica wydobywał się ogień. Widzenie tego wszystkiego i baczna obserwacja wspomnianej postaci, która z całą gwałtownością rzuciła w mą duszę wspomnianą broń, było czymś zupełnie wyjątkowym. Z trudem wydałem jęk i czułem, że umieram. Powiedziałem chłopcu, aby się oddalił, ponieważ czułem się źle i nie miałem siły, by kontynuować spowiedź. Ta męka trwała nieprzerwanie aż do poranka 7 sierpnia. Nie umiem Ci powiedzieć, co wycierpiałem w tym tak bolesnym okresie. Widziałem nawet moje wnętrzności, które były rozrywane i wyciągane tą bronią Wszystko zostało wydane na pastwę żelaza i ognia. Od tego dnia zostałem śmiertelnie zraniony. Czuję w głębi duszy ranę, która jest otwarta i która sprawia, że ustawicznie doznaję strasznych katuszy.

Cóż Ci powiedzieć w sprawie tego, o co mnie pytasz, a mianowicie, jak się dokonało moje krzyżowanie? Mój Boże! Jakiego zażenowania i poniżenia doznaję, będąc zobowiązany do wyjaśnienia tego, czego dokonałeś w tym nędznym stworzeniu! Rano, dwudziestego dnia zeszłego miesiąca, w chórze, po odprawieniu Mszy św. uległem senności podobnej do słodkiego snu. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, a nawet same władze duszy były pogrążone w spokoju nie do opisania. Otoczyła mnie i ogarnęła absolutna cisza. Nagle zostałem napełniony wielkim pokojem i zdaniem się na zupełne pozbawienie wszystkiego i uśpienie w tej katastrofie. Wszystko zdarzyło się błyskawicznie.

Podczas gdy to się odbywało, zobaczyłem przed sobą tajemniczą postać podobną do tej, którą widziałem 5 sierpnia. Jedyna różnica była w tym, że jej ręce i bok ociekały krwią. Ten widok przeraził mnie, to co odczułem w tamtej chwili, jest nie do opisania. Czułem, że umieram i umarłbym, gdyby Pan nie wkroczył i nie wzmocnił mego serca, które, jak czułem, wyrywało się z piersi. Wizja owej postaci znikła, a ja zobaczyłem, że moje ręce, nogi i bok zostały przebite i ociekały krwią. Wyobraź sobie tę udrękę, której wówczas doznałem i nadal przeżywam prawie codziennie. Rana serca bezustannie krwawi, szczególnie od czwartku wieczorem aż do soboty. Mój Ojcze, umieram z bólu z powodu ran i wynikającego z tego zażenowania, które odczuwam głęboko w duszy. Obawiam się, że się wykrwawię na śmierć, jeśli Pan nie wysłucha jęków mojego biednego serca i nie cofnie tego, co się we mnie dzieje.

Czy Pan Jezus, który jest tak dobry, obdarzy mnie tą łaską? Czy On przynajmniej uwolni mnie od zawstydzenia spowodowanego tymi widocznymi znakami? Będę bardzo głośno Go wzywał i nie przestanę błagać Go, by przez Swoje miłosierdzie zabrał nie rany lecz ból, co jest niemożliwe, skoro nawet chciałbym być pogrążony w bólu, lecz te zewnętrzne znaki, które wywołują u mnie nie do opisania i nie do wytrzymania zażenowanie i poniżenie.

Postać, o której usiłowałem pisać w poprzednim liście, nie jest żadną inną niż tą, którą widziałem 5 sierpnia. Kontynuuje swoje działanie nieustannie, sprawiając największą udrękę duszy. Odczuwam w swoim wnętrzu ciągle pulsowanie, podobne do kaskady, wyrzucające zawsze krew. Mój Boże! Kara jest sprawiedliwa i Twój wyrok słuszny, lecz okaż mi w końcu swoją litość. Panie, wraz z Prorokiem będę nadal powtarzał:
Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie każ mnie w Twej zapalczywości (Ps 6,2; 3 8,2).
Mój Ojcze, teraz gdy cały mój wewnętrzny stan jest Ci znany, nie odmawiaj mi przysłania słowa pocieszenia w stanie tej srogiej i przykrej goryczy.

RESPONSORIUM Mt 16,24; Hbr 12,2
W. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie * Niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.
K. Chrystus zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. W. Niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.

Modlitwa
Boże, który błogosławionego Pio, kapłana, w przedziwny sposób obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Męce Twojego Syna, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy w chwili śmierci upodobnili się do Jezusa i osiągnęli chwałę zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen